DANE OSOBOWE

 

Niniejsza polityka prywatności określa i informuje o sposobie, w jaki GRUPA TECHNIMA wykorzystuje oraz chroni dane przekazywane nam przez Państwa, w tym konkretnym przypadku, przy okazji korzystania z niniejszej witryny dostępnej pod adresem: www.soppec.com (zwanej dalej "Witryną"), ale także innych witryn poszczególnych filii, tj.: www.technimacentral.com, www.technimanordic.com, www.technimabenelux.com oraz www.cia-technimasudeuropa.com .

Należy mieć na uwadze, że GRUPA TECHNIMA może w dowolnym momencie zmienić lub uzupełnić niniejszą politykę prywatności, w szczególności w celu dostosowania jej do nowych przepisów ustawowych i wykonawczych, zmian w orzecznictwie lub rozwoju technologii. W takim przypadku data aktualizacji będzie wyraźnie widniała na początku niniejszej polityki. Zmiany te są wiążące dla Użytkownika z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej. Dlatego Użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejszą politykę prywatności oraz politykę w zakresie wykorzystywania plików cookies, aby uzyskać informację o ewentualnych zmianach.

 

I. DANE OSOBOWE

Ogólnie rzecz biorąc, odwiedzanie Witryn GRUPY TECHNIMA jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. W każdym razie nie są Państwo w żaden sposób zobowiązani do przekazywania tych danych GRUPIE TECHNIMA.

Jednakże w przypadku odmowy może nie być możliwe skorzystanie z niektórych zamawianych przez Państwa informacji lub usług. Z tego względu w niektórych przypadkach GRUPA TECHNIMA będzie musiała poprosić Państwa o podanie nazwiska, imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy firmy i stanowiska, numeru VAT-UE (zwanych dalej Państwa „Danymi osobowymi”). Przekazując te dane wyrażają Państwo wyraźną zgodę na ich przetwarzanie przez GRUPĘ TECHNIMA do celów wskazanych w punkcie 2 poniżej, jak również do celów przywołanych na końcu każdego formularza.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (General Data Protection Régulation) przyjętym przez Parlament Europejski w dniu 14 kwietnia 2016 r. i francuską ustawą o technologiach informatycznych i swobodach obywatelskich (Loi Informatique et Libertés) z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, GRUPA TECHNIMA przekazuje Państwu następujące informacje:

 

1. Dane administratora danych

 

Administratorem danych jest GRUPA TECHNIMA, mająca swoją siedzibę pod adresem 5 rue ampère, Nersac – Francja.

Tel.: + 33 (0)5 45 90 93 12 ; Fax : + 33 (0)5 45 90 58 67 ; E-mail: technima@technimasas.com

  

2. Cele przetwarzania danych

 

GRUPA TECHNIMA może przetwarzać Państwa Dane osobowe:

(a) w celu dostarczania Państwu zamawianych informacji lub usług (w szczególności: wysyłania Newslettera, oferty handlowej, dokumentów promocyjnych lub oceny Państwa stopnia zgodności z przepisami w formie quizu) i/lub

(b) w celu zbierania informacji pozwalających na udoskonalanie naszej Witryny, naszych produktów oraz usług (głównie z wykorzystaniem plików cookies) i/lub

(c) w celu zapewnienia sobie możliwości kontaktu z Państwem przy okazji różnych wydarzeń związanych z GRUPĄ TECHNIMA, takich jak aktualizacja produktów czy wsparcie klienta i/lub

(d) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub zamówienie złożone online.

3.Odbiorcy danych osobowych

 

GRUPA TECHNIMA jest jedynym odbiorcą Państwa Danych osobowych. Dane te nigdy nie są przekazywane, czy to w formie indywidualnej czy zbiorczej, osobom trzecim, nie licząc podwykonawców, z których usług GRUPA TECHNIMA korzysta (więcej informacji na ich temat znajdą Państwo w punkcie 7 poniżej). Ani GRUPA TECHNIMA ani jakikolwiek z jej podwykonawców nie dokonuje obrotu danych osobowych osób odwiedzających oraz Użytkowników jej Witryny.

4.Czas przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe są przechowywane przez GRUPĘ TECHNIMA jedynie przez czas niezbędny dla celu ich gromadzenia, określonego w punkcie 2 powyżej, który w każdym razie nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

  

5. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa, z których można skorzystać pisząc do nas na adres podany w punkcie 1 lub wypełniając formularz zamieszczony obok.

 

  •   Prawo do dostępu i informacji o przetwarzanych danych

Mogą Państwo zażądać dostępu do dotyczących Państwa Danych osobowych.

Jednak w związku z ciążącym na GRUPIE TECHNIMA obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i poufności podczas przetwarzania danych osobowych, Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pod warunkiem udowodnienia swojej tożsamości, np. poprzez przedłożenie skanu ważnego dokumentu tożsamości (w przypadku wniosku składanego poprzez nasz dedykowany formularz elektroniczny) lub podpisanej kserokopii ważnego dokumentu tożsamości (w przypadku wniosku kierowanego na piśmie).

GRUPA TECHNIMA informuje, że w przypadku wniosków stanowiących ewidentne nadużycie (ze względu na ich liczbę, ich powtarzalny lub systematyczny charakter) będzie miała prawo się im sprzeciwić.

Aby ułatwić Państwu procedurę, zwłaszcza gdy chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa dostępu do danych poprzez wysłanie pisemnego wniosku na adres pocztowy podany w punkcie 1, udostępniamy wzór pisma opracowany przez Krajową Komisję ds. Informatyki i Swobód („CNIL”), który można pobrać klikając na poniższy link.

 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

 

  •   Prawo do sprostowania danych

Przepisy prawne dają Państwu możliwość powołania się na to prawo w celu zażądania sprostowania, aktualizacji, zablokowania czy też usunięcia dotyczących Państwa danych, które mogą okazać się niedokładne, błędne, niepełne lub nieaktualne.

Mogą Państwo również określić ogólne oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci. W danym przypadku spadkobiercy zmarłej osoby mogą zażądać uwzględnienia śmierci swojego bliskiego i/lub dokonania niezbędnej aktualizacji danych.

Aby ułatwić Państwu procedurę, zwłaszcza gdy chcą Państwo skorzystać, w swoim własnym imieniu lub w imieniu swojego zmarłego bliskiego, z prawa do sprostowania poprzez wysłanie pisemnego wniosku na adres pocztowy podany w punkcie 1, udostępniamy wzór pisma opracowany przez CNIL, który można pobrać klikając na poniższy link.

 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

 

  •   Prawo sprzeciwu

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe tylko w jednej z dwóch poniższych sytuacji:

  1.    Gdy wynika ono z uzasadnionych przyczyn lub
  2.    Gdy ma ono na celu zapobieżenie wykorzystywaniu zgromadzonych danych w celach marketingowych.

 

Aby ułatwić Państwu procedurę, zwłaszcza gdy chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa sprzeciwu poprzez wysłanie pisemnego wniosku na adres pocztowy podany w punkcie 1, udostępniamy wzór pisma opracowany przez CNIL, który można pobrać klikając na poniższy link.

 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet

 

6 Czas odpowiedzi

 

GRUPA TECHNIMA zobowiązuje się odpowiedzieć na Państwa wniosek o udzielenie dostępu, o sprostowanie lub sprzeciw czy też wszelkie inne wnioski o udzielenie dodatkowych informacji w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku.

 

7 Uprawnieni usługodawcy i przekazywanie danych do państw niebędących członkami Unii Europejskiej

 

GRUPA TECHNIMA informuje, że korzysta z usług swoich uprawnionych usługodawców w celu łatwiejszego zbierania i przetwarzania uzyskiwanych od Państwa danych. Niektórzy usługodawcy mogą mieć swoje siedziby poza Unią Europejską i otrzymują dane zbierane poprzez różne formularze dostępne w Witrynie (za wyjątkiem formularza umożliwiającego skorzystanie z praw odnoszących się do przetwarzania danych osobowych i swobód obywatelskich, który jest udostępniony i obsługiwany przez GRUPĘ TECHNIMA).

GRUPA TECHNIMA upewniła się wcześniej, że jej usługodawcy wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia i przestrzegają rygorystycznych warunków w zakresie poufności, wykorzystywania i ochrony danych. Zwrócono szczególną uwagę, aby wszelkie przenoszenie danych do kraju trzeciego miało podstawę prawną. W tym celu jeden z naszych usługodawców podlega wewnętrznym regułom korporacyjnym (tzw. „Binding Corporate Rules”), które zostały zatwierdzone przez CNIL w 2016 roku, a pozostali stosują nie tylko Standardowe Klauzule Umowne, lecz także Privacy Shield.

8. Skarga do właściwego organu

 

Jeśli Państwo uznają, że GRUPA TECHNIMA nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w odniesieniu do Państwa Danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi lub wniosku do właściwego organu. We Francji właściwym organem jest CNIL, do którego wnioski mogą Państwo kierować drogą elektroniczną, klikając na poniższy link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.