Ogólne warunki handlowe

 

I. Ogólne

1. Nasze poniższe ogólne warunki handlowe (OWU) mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych z naszymi klientami („klientami”), pod warunkiem, że klient jest przedsiębiorcą (§ 14 BGB), osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem publicznym prawo w rozumieniu § 310 ust. 1 BGB. Nasze ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie do stosunków handlowych w wersji obowiązującej w momencie zamówienia lub przynajmniej w wersji ostatnio przekazanej klientowi w formie tekstowej, również w przypadku podobnych przyszłych umów, bez konieczności ponownego zwracania się do Ciebie w każdym indywidualnym przypadku sprzeczne lub dodatkowe warunki nie są częścią umowy, nawet jeśli wyraźnie im nie zaprzeczamy.

2. Nasze warunki handlowe obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę do klienta bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odmiennych warunkach klienta. Brak zgody na oświadczenia klienta nie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

3. Indywidualne umowy zawierane z klientem indywidualnie (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają zawsze pierwszeństwo przed niniejszymi OWS. O treści takich umów decyduje pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego.

4. Odpowiednie prawnie oświadczenia i zawiadomienia, które klient ma złożyć do nas po zawarciu umowy (np. Ustalenie terminów, zawiadomienia o wadach, oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny) wymagają formy pisemnej, aby były skuteczne, tj. H. należy złożyć na piśmie lub w formie tekstowej (np. List, e-mail, faks). Ustawowe wymogi formalne i inne dowody, zwłaszcza w przypadku wątpliwości co do legalności strony zgłaszającej, pozostają nienaruszone.

5. Odniesienia do obowiązywania przepisów prawnych służą wyłącznie celom wyjaśniającym. Nawet bez takiego wyjaśnienia obowiązują przepisy ustawowe, chyba że zostaną one bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWH.

 

II. Zamów i zaoferuj dokumenty

1. Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Dotyczy to również sytuacji, gdy udostępniliśmy klientowi katalogi, obliczenia i inne opisy produktów lub dokumenty - również w formie elektronicznej - do których zastrzegamy sobie prawa majątkowe i autorskie.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz zmian kształtu, koloru i / lub wagi naszych produktów w rozsądnych granicach.

3. Zamówienia złożone przez klienta są wiążącą ofertą. Zamówienia złożone przez klienta uważa się za przyjęte przez nas tylko wtedy, gdy zostaną przyjęte na piśmie przez nas lub jednego z naszych przedstawicieli w ciągu 14 dni od ich złożenia, o ile zamówienie nie skutkuje innym terminem przyjęcia. Odbiór następuje w formie pisemnej tj. Pisemnej lub tekstowej lub poprzez dostawę zamówionego towaru. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia oferty.

4. Wszystkie dokumenty sprzedaży, kosztorysy, specyfikacje i cenniki mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów; nie wolno ich udostępniać osobom trzecim (zob. również § 10 dotyczący zobowiązań do zachowania poufności).

5. Za prawidłowość zamówienia odpowiada kupujący, a kupujący jest odpowiedzialny za dostarczenie nam wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zamówionych towarów w rozsądnym terminie, aby zamówienie mogło zostać zrealizowane zgodnie z umową.

 

III. Ceny i warunki płatności

1. Cena zakupu to podana przez nas cena lub, jeśli nie zostało to szczegółowo określone, cena podana w naszych aktualnych cennikach. Nasze ceny są w euro i nie obejmują opakowania, odpowiedniego ustawowego podatku od sprzedaży, dostaw eksportowych,

Cła oraz opłaty i inne opłaty publiczne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Jeżeli jesteśmy gotowi dostarczyć towar w inne miejsca na życzenie klienta, klient ponosi koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia.

2. O ile nie uzgodniono innego terminu płatności, nasze faktury są płatne nie później niż 30 dni od daty wystawienia faktury i dostawy lub odbioru towaru, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Bez uszczerbku dla powyższego jesteśmy uprawnieni w dowolnym momencie, nawet w ramach trwającej relacji biznesowej, do zrealizowania dostawy w całości lub w części tylko za przedpłatą. Najpóźniej wraz z potwierdzeniem zamówienia zgłaszamy odpowiednią rezerwację.

3. Po upływie powyższego terminu płatności Kupujący popada w zwłokę. Od ceny zakupu za zwłokę należy zapłacić odsetki według ustawowej stopy procentowej za zwłokę. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do żądania wyższych odsetek i dalszych szkód w przypadku zwłoki. Nasze roszczenie do odsetek od zapadalności handlowej (§ 355 HGB) pozostaje nienaruszone w odniesieniu do przedsiębiorców.

4. Klient ma prawo do potrącenia lub zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie jest prawomocne lub jest bezsporne.

5. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się (np. Poprzez wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego), że nasze roszczenie ceny kupna jest zagrożone z powodu niemożności wykonania przez kupującego, jesteśmy zobowiązani odmówić wykonania umowy zgodnie z przepisy ustawowe oraz - w razie potrzeby po wyznaczeniu terminu - prawo do odstąpienia od umowy (§ 321 BGB). W przypadku umów na produkcję rzeczy niepodlegających reprezentacji (wykonanych na zamówienie) możemy od razu zgłosić nasze odstąpienie; ustawowe przepisy dotyczące zbędności wyznaczania terminu pozostają nienaruszone.

 

IV. Dostawa i opóźnienie

1. Dostawa odbywa się do miejsca, w którym znajduje się miejsce realizacji dostawy i późniejszej realizacji. Na życzenie i koszt kupującego towar zostanie wysłany w inne miejsce (sprzedaż wysyłkowa). O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego określenia rodzaju przesyłki (w szczególności firmy transportowej, trasy przewozu, opakowania), nie przejmując odpowiedzialności za najtańszy i najszybszy transport.

2. Termin dostawy ustalany jest indywidualnie lub w razie potrzeby wskazywany przez nas przy przyjmowaniu zamówienia. Jeżeli uzgodniono wysyłkę, terminy i terminy dostaw odnoszą się do czasu przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecono transport.

3. Jeżeli z przyczyn, za które nie odpowiadamy (niedostępność usługi) nie jesteśmy w stanie dotrzymać wiążących terminów dostaw, niezwłocznie poinformujemy o tym klienta i jednocześnie poinformujemy o spodziewanym nowym terminie dostawy. Jeśli dostawa nie jest dostępna również w nowym okresie dostawy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części; W takim przypadku niezwłocznie zwrócimy wszelkie świadczenia już wniesione przez klienta.

4. Dotrzymanie terminów dostaw wymaga terminowego i należytego wywiązywania się ze zobowiązań Kupującego, w szczególności terminowego otrzymania wszystkich dokumentów, które ma dostarczyć Kupujący, wszelkich niezbędnych zezwoleń i wydań oraz przestrzegania ustalonych warunków płatności. Zastrzega się sprzeciw wobec niezrealizowanej umowy.

5. Jeżeli niedotrzymanie terminów wynika z siły wyższej np. Mobilizacja, wojna, zamieszki lub

podobne wydarzenia, np. Strajki, lokauty i pandemie przedłużają się

Odpowiednie terminy.

6. Jeżeli klient zwleka z odbiorem lub naruszy inne zobowiązania do współpracy, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia z tego tytułu szkody, w tym wszelkich dodatkowych kosztów. Zastrzegamy sobie prawo do dalszych roszczeń. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na klienta z chwilą zwłoki w odbiorze lub innego naruszenia obowiązku współpracy.

 

V. Przejście ryzyka i ryzyko transportowe

1. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego zepsucia przechodzi na kupującego, nawet w przypadku dostawy opłaconej transportem, gdy przesyłka została wysłana lub odebrana. Towar jest zawsze przewożony bez ubezpieczenia iw każdym przypadku na ryzyko klienta. Dotyczy to również dostaw opłaconych przewozem i niezależnie od używanego środka transportu. Dostawy są przez nas ubezpieczone od zwykłych ryzyk transportowych tylko na wyraźne życzenie i na koszt klienta.

2. Dodatkowo obowiązuje punkt IV.6. P. 3.

 

VI. Zastrzeżenie własności

1. Niezależnie od dostawy i przeniesienia ryzyka lub innych postanowień zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu wpływu wszystkich płatności wynikających z umowy dostawy i trwającej relacji handlowej (zabezpieczone roszczenia).

2. W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i / lub żądania zwrotu towaru na podstawa zastrzeżenia własności. Żądanie wydania nie obejmuje również oświadczenia o odstąpieniu, chyba że wyraźnie zadeklarowaliśmy to na piśmie. Jeśli klient nie zapłaci należnej ceny zakupu, możemy dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy wcześniej bezskutecznie wyznaczyliśmy klientowi rozsądny termin płatności lub jeśli można go uchylić zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli zajmiemy towar, zawsze wycofujemy się z umowy. Po odebraniu towaru jesteśmy upoważnieni do jego utylizacji; wpływy ze sprzedaży mają zostać potrącone z zobowiązaniami kupującego - pomniejszonymi o rozsądne koszty zbycia.

3. Towar zastrzeżony nie może być zastawiony na osoby trzecie ani cedowany jako zabezpieczenie przed całkowitym uregulowaniem zabezpieczonych roszczeń. W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich klient musi nas natychmiast powiadomić, abyśmy mogli podjąć kroki prawne zgodnie z sekcją 771 ZPO. Jeżeli klient nie wywiąże się z tego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za poniesioną szkodę.

4. Klient ma prawo do odsprzedaży towaru w ramach zwykłej działalności handlowej; Jednak już teraz ceduje na nas wszystkie roszczenia w wysokości uzgodnionej z nami końcowej kwoty faktury (w tym VAT), które przysługują mu z tytułu dalszego przetwarzania wobec jego klientów lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy towary zostały odsprzedane bez przetworzenia, czy po nim. . Przyjmujemy cesję. Kupujący zachowuje prawo do ściągnięcia wierzytelności nawet po cesji. Nasze uprawnienia do samodzielnego ściągnięcia roszczenia pozostają nienaruszone. Jednakże zobowiązujemy się nie ściągać wierzytelności, dopóki klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych z otrzymanych wpływów, nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub ugodowego ani nie zawiesił płatności. W takim przypadku możemy jednak żądać, aby klient poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do windykacji, przekazał związane z tym dokumenty oraz powiadomił dłużnika (osobę trzecią) o cesji.

 

VII. Wady / gwarancja

1. O prawach kupującego w przypadku wad fizycznych i prawnych (w tym nieprawidłowych i krótkich dostaw) stosuje się przepisy ustawowe, chyba że poniżej określono inaczej. Warunkiem wszelkich praw gwarancyjnych klienta jest przestrzeganie przez niego wszystkich obowiązków związanych z przeglądami i reklamacjami, które są należne zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego. Jeśli wada ujawni się podczas dostawy, kontroli lub w dowolnym późniejszym czasie, musimy zostać o tym niezwłocznie powiadomieni na piśmie. Powiadomienie musi jasno wskazywać rodzaj i zakres zarzucanej wady. Jeżeli klient nie sprawdzi i / lub nie zgłosi wad, nasza odpowiedzialność za wady, które nie zostały zgłoszone lub nie zostały zgłoszone w odpowiednim czasie lub nieprawidłowo, jest wykluczona zgodnie z przepisami ustawowymi.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, za który odpowiadamy, jesteśmy uprawnieni, według naszego uznania, do późniejszego wykonania w postaci usunięcia wady lub dostawy zastępczej. Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia dalszego świadczenia od zapłaty przez klienta należnej ceny zakupu. Klient ma jednak prawo do zatrzymania części ceny zakupu, która jest rozsądna w stosunku do wady.

3. Klient musi zapewnić nam czas i możliwość niezbędną do późniejszego wykonania należnego mu świadczenia, w szczególności do przekazania odrzuconego towaru do kontroli. W przypadku dostawy zastępczej klient musi zwrócić nam wadliwy przedmiot zgodnie z przepisami ustawowymi.

4. Jeżeli dodatkowe świadczenie nie powiedzie się i rozsądny termin, który ma zostać wyznaczony przez klienta na dodatkowe świadczenie, wygasł bez powodzenia lub jest zbędny zgodnie z przepisami ustawowymi, klient ma prawo, według własnego wyboru, odstąpić od umowy lub zażądać odpowiedniego obniżenia ceny zakupu (obniżki). Jednak w przypadku drobnej wady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

5. Okres gwarancji kończy się nie później niż 12 miesięcy po dostawie towaru.

 

VIII. Odpowiedzialność

1. Roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów ze strony kupującego („roszczenia o odszkodowanie”), niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku umownego, niezależnie od tego, czy jest to umowne czy przedumowne, oraz delikt, są wykluczone.

2. Nie dotyczy to sytuacji, gdy istnieje obowiązkowa odpowiedzialność, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, w przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz z powodu naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązek, którego wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy w pierwsze miejsce i któremu partner umowny regularnie przestrzega trustów i może ufać). Roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych jest ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że występuje umyślne lub rażące niedbalstwo lub odpowiedzialność wynika z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi regulacjami.

3. Elementy z poprzednich punktów 8.1. i 8.2. Wynikające z tego ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, za które winy jesteśmy odpowiedzialni na podstawie przepisów ustawowych, np. Przedstawiciele i pomocnicy. Nie mają one zastosowania, jeśli podstępnie ukryliśmy wadę lub udzieliliśmy gwarancji na jakość towaru. O ile nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, pracowników, pracowników, przedstawicieli i agentów zastępczych.

4. Z powodu naruszenia obowiązku, które nie jest skutkiem wady, klient może odstąpić lub wypowiedzieć umowę tylko wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za naruszenie obowiązku. Bezpłatne prawo do wypowiedzenia umowy przez klienta (w szczególności zgodnie z §§ 650, 648 BGB) jest wykluczone.

5. Zarzut zaniedbania składkowego (§ 254 BGB) pozostaje nienaruszony.

6. Terminy określone w punkcie VII. 5. dotyczą również umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych klienta wynikających z wady towaru, chyba że

Stosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłoby do skrócenia okresu przedawnienia w indywidualnych przypadkach. Roszczenia odszkodowawcze kupującego z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, a także na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt ulegają przedawnieniu dopiero po ustawowych terminach przedawnienia.

 

IX. Place of performance, applicable law, data protection and place of jurisdiction

1. Unless otherwise stated in the order confirmation, our place of business is the place of performance.

2. For these terms and conditions and the contractual relationship between us and the customer, the law of the Federal Republic of Germany applies exclusively, in particular German material law. The provisions of the United Nations Convention of April 11, 1980 on Contracts for the International Sale of Goods / CISG are excluded and do not apply.

3. We will treat any personal data of the customer in accordance with the data protection law applicable in Germany, in particular the GDPR.

4. If the customer is a merchant within the meaning of the Commercial Code, a legal entity under public law or a special fund under public law, the exclusive -

also international - the place of jurisdiction is our place of business for all disputes arising from or in connection with this contract. The same applies if the customer is an entrepreneur within the meaning of Section 14 of the German Civil Code (BGB). However, in all cases we are also entitled to sue the customer at his general place of jurisdiction. Overriding statutory provisions, in particular those relating to exclusive responsibilities, remain unaffected.

 

X. Other

Should individual parts of these terms and conditions be ineffective, this will not affect the effectiveness of the remaining provisions.