Informacje prawne

 

1. CREATION, OPERATION AND RESPONSIBLE PARTIES

Responsible for the content operation of the website and the sales territory:

Technima Central GmbH
Kreuzerweg 13
77955 Ettenheim
Deutschland

Dyrektor zarządzający: Thibault de Maillard
HRB 704732 – Amtsgericht Freiburg.
Ust-Id: DE815142448

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej informujemy użytkowników strony internetowej www.technimacentral.com o tożsamości podmiotów biorących udział w jej tworzeniu i utrzymaniu:

Właściciel: Technima SAS – 62182038000049 – 5 rue ampère, NERSAC, FRANCJA
Autor:
PlusCom - Agence de communication
Kierownik publikacji: Mathurin CHOQUET – m.choquet@technima.com
Za publikację może być odpowiedzialna osoba fizyczna lub osoba prawna.
Webmaster: Mathurin CHOQUET – m.choquet@technima.com
Hosting: OVH – 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1
Realizacja: PlusCom - Agence de communication

 

2. Ogólne warunki korzystania ze strony i oferowanych usług

Korzystanie ze strony www.technimacentral.com oznacza pełną i całkowitą akceptację poniższych ogólnych warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym czasie. W związku z tym zachęcamy użytkowników strony www.technimacentral.com do regularnego zapoznawania się z ich aktualną treścią.

W normalnych warunkach niniejsza strona jest dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. GRUPA TECHNIMA może jednak podjąć decyzję o przerwie w dostępie do strony w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych. W takim przypadku postara się uprzedzić zawczasu użytkowników o dacie i godzinach planowanej przerwy.

Strona internetowa www.technimacentral.com jest regularnie aktualizowana przez Mathurin CHOQUET. Podobnie informacje prawne mogą w każdej chwili ulec zmianie, niemniej użytkownika zawsze obowiązuje ich aktualna wersja. W związku z tym zachęcamy do jak najczęstszego sprawdzania ich treści.

 

3. Opis świadczonych usług

Celem działania strony internetowej www.technimacentral.com jest dostarczenie informacji na temat wszystkich działań firmy.

GRUPA TECHNIMA dokłada starań, by zamieszczać na stronie internetowej www.technimacentral.com jak najbardziej precyzyjne informacje. Jednakże nie może ona zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, wynikające z własnej winy czy też z winy partnerów dostarczających jej te informacje.

Wszelkie dane zamieszczone na stronie internetowej www.technimacentral.com mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulegać zmianie. Ponadto informacje na stronie internetowej www.technimacentral.com nie są wyczerpujące. Podaje się je z zastrzeżeniem, że mogą podlegać modyfikacji po ich publikacji.

 

 

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Strona korzysta z technologii JavaScript.

Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane jej użytkowaniem. Ponadto użytkownik strony internetowej zobowiązuje się, że będzie z niej korzystał przy pomocy nowoczesnego sprzętu niezainfekowanego wirusami oraz uaktualnionej wersji przeglądarki najnowszej generacji.

 

5. Własność intelektualna i naruszenia praw

GRUPA TECHNIMA jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek reprodukcji, przedstawień, modyfikacji, publikacji lub adaptacji całości lub części zawartości strony internetowej, niezależnie od sposobu, bez uprzedniej pisemnej zgody GRUPY TECHNIMA.

Wszelkie niedozwolone korzystanie ze strony internetowej lub któregokolwiek z jej elementów będzie uznawane za naruszenie praw i ścigane zgodnie z artykułem L.335-2 i kolejnymi Kodeksu własności intelektualnej.

 

6. Ograniczenia odpowiedzialności

GRUPA TECHNIMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w sprzęcie użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej www.technimacentral.com, wynikające albo z użycia sprzętu niespełniającego wymogów opisanych w punkcie 4 albo będące skutkiem wystąpienia błędu lub niekompatybilności.

GRUPA TECHNIMA nie ponosi także odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata udziału w rynku lub utrata szansy) poniesione na skutek użytkowania strony internetowej www.technimacentral.com.

Dla użytkowników dostępne są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w sekcji przeznaczonej do kontaktu). GRUPA TECHNIMA zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści umieszczonych we wspomnianym obszarze, które nie są zgodne z obowiązującymi we Francji przepisami, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. W takim przypadku GRUPA TECHNIMA zastrzega sobie także możliwość pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku zamieszczenia treści o charakterze rasistowskim, obraźliwym, oszczerczym lub pornograficznym niezależnie od użytego nośnika (tekst, fotografia itd.).

 

7. Zarządzanie danymi osobowymi

Patrz nasza polityka prywatności.

8. Hiperłącza i pliki cookie

Patrz nasza polityka plików cookie.

 

9. Prawo właściwe i właściwość sądów

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z użytkowania strony www.technimacentral.com jest prawo francuskie. Sądami właściwymi są wyłącznie odpowiednie sądy w Paryżu.

 

10. Najważniejsze ustawy

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. o technologiach informatycznych, zbiorach danych i swobodach obywatelskich.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

 

11. Użyte pojęcia

Użytkownik: Użytkownik Internetu uzyskujący dostęp i korzystający z wyżej wymienionej strony internetowej.

Dane osobowe: „wszelkie informacje, bez względu na ich formę, które umożliwiają, w sposób bezpośredni lub pośredni, identyfikację osoby fizycznej, której dotyczą” (artykuł 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).